Общи условия и правила за ползване

 Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които "CAMPLIFE.BG", предоставя услуги на потребителите си посредством интернет платформата www.camplife.bg. Услугите, които се предлагат посредством сайта, могат да бъдат зaявени за ползвани при условие, че Потребителят/клиентът приема без възражения условията, споменати в този документ. Тези условия обвързват всички потребители. С поставяне на отметка на опцията „Запознат съм и приемам общите условия“, потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

Моля, прочетете внимателно настоящите Общи условия за използване, преди да използвате сайтът  "CAMPLIFE.BG". Тези общи условия представлява договор между Вас и "CAMPLIFE.BG", с който получавате правото да използвате услугите на платформата при спазване на условията по-долу. Настоящите общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като Потребител на услугите на сайта и "CAMPLIFE.BG".

Чрез достъпа до (зареждането на) интернет страницата, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля, не използвайте сайтът на "CAMPLIFE.BG". Потребителите получават правото да използват услугите на сайта, единствено за лични/нетърговски цели. Необходима информация за потребителите, съобразно българското законодателство: Наименование на собственика на сайта www.camplife.bg : "CAMPLIFE.BG" с адрес на управление: гр. Варна, Цветелин Тошев, Телефон: (+359) 876 877 840 Електронна поща: info@camplife.bg

 Полезни връзки: Надзорен орган: Комисия за защита на личните данни Адрес: гр.София, пк.1000, ул.”И. Гешов”No15, Телефон: (02) 940 20 46; Факс(02) 940 36 40; Електронна поща: kzld@government.bgkzld@cpdp.bg; Надзорен орган: Комисия за защита на потребителите Адрес: 1000 гр. София, пл. ”Славейков” No 4А, ет.3, 4 и 6 Телефон: (02) 933 05 65 Факс: (02) 988 42 18 Гореща линия: 0700 111 22 Уеб сайт: www.kzp.bg При спор, който не може да бъде решен съвместно с избрания онлайн магазин, можете да използвате сайта на Европейската комисия за онлайн решаване на спорове. Директна връзка към към платформата за онлайн решаване на спорове – Онлайн решаване на спорове;

Пояснение на използваните термини

„Интернет сайт“ е съвкупност от интернет страници, с обща заглавна интернет страница, която се зарежда в браузъра на потребителя, при набор от потребителя на електронния адрес www.camplife.bg „Потребител“ на интернет страница или сайт е всяко лице, въвело от всяко възможно техническо средство електронния адрес или достигнало по друг начин до интернет страницата или сайта;

„Интерфейс“ е комбинация от графични обекти, асоциирани с програмен код, посредством който потребителят комуникира с интернет сайта по достъпен за него начин. „Платформа“ е съвкупност от идейни, програмни и графични решения, съставляваща цялостен продукт предоставящ достъпна среда на потребителя до възможностите на интернет пространството, при набор от потребителя на електронния адрес www.camplife.bg

„Браузър“ е компютърна програма, предоставяща възможност за пренос, обработка и визуализация на данни посредством различни типове протоколи за пренос на данни. „Електронна препратка“ е връзка, обозначена в определена интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи. „Злоумишлени действия или бездействия“ са действия или бездействия, нарушаващи законите, Интернет етиката и/или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, като:

 • изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM),
 • получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използуване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK),
 • извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK),
 • изпращане на „троянски коне“ или предизвикване инсталация на вируси, или системи за отдалечен контрол,
 • смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, както и извършване на каквито и да е било действия в посочения по- горе смисъл.

„Информационна система / Система/“ е всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което в изпълнение на определена програма осигурява осигурява автоматична обработка на данни. „Интернет страница“ е съставна и обособена част от уебсайт. „IP Адрес“ („IP address“) е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на потребителя, по начин, който позволява локализирането му в глобалната Интернет мрежа. „Парола“ е код от букви, цифри и знаци, който заедно с потребителското име индивидуализира потребителя, и който заедно с потребителското име служи за достъп до потребителския му профил.

„Потребителско име“ е избран от потребителя уникален код от букви, цифри и знаци, посредством които той се индивидуализира в отношенията си с Изпълнителя; „Случайно събитие“ е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на услугите обективно невъзможно. „Уебсайт / сайт („website“)“ е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.

"CAMPLIFE.BG" е собственика на сайта www.camplife.bg, „Място на настанавяне“ е ваканционно място с включен наем на каравана, бунгало, вила, къща за гости или апартамент, които се предлагат от домакините с цел краткотрайно отдаване под наем. “Домакин“ е физическо или юридическо лице, използващо платформата за да предлага свой или чужди недвижими или движими вещи, с цел краткосрочно отдаване под наем на потребители.

 Предмет на договора и задължения на страните

Ние от "CAMPLIFE.BG" предоставяме онлайн платформа, чрез която домакини предоставят своите места за настаняване за период от 1 до 31 нощувки. Чрез платформата посетителите на сайта могат да извършват резервация. Извършвайки резервация чрез "CAMPLIFE.BG", Вие влизате в директни договорни отношения (законово обвързани) с домакина, отдаващ под наем съответното място за настаняване, за което правите резервация. От момента, в който резервацията е направена и потвърдена, ние сме единствено в ролята на посредник между Вас и съответния домакин мястото за настаняване, препращайки депозита чрез STRIPE и данните на вашата резервация към съответното място за настаняване.

Собственикът на платформата не носи отговорност в никое от следните:

 1. За вреди, причинени от некоректно поведение на рекламодатели и трети лица, промотиращи чрез сайта "CAMPLIFE.BG"
 2. За нарушаване на авторските и сродни права чрез позиционирането на материали, обект на тези права, предоставени от рекламодатели или трети лица, промотиращи чрез сайта "CAMPLIFE.BG" 
 3. За вреди, причинени от други сайтове, достъпни чрез препратки, линкове, банери, поставени в сайта "CAMPLIFE.BG" 
 4. За всички вреди, причинени на потребителите по време на настаняването, доколкото те не са пряка и непосредствена последица от действия/бездействия на собственика на платформата.
 5. За всички вреди, причинени на рекламодателите от потребителите по време на настаняването, собственикът на платформата няма задължение да съдейства при уреждане на възникналите противоречия.
 6. За вредите, настъпили при липса или прекъсване на достъпността до интернет сайта „karavanite.com“, независещи от екипа на същия. Цялата достъпна информация относно предлаганите места за настаняване е получена от съответните рекламодатели. Последните носят пълна отговорност за точността, цялостта и истинността на информацията (вкл. наличността).

Сайтът не представлява и не следва да се разглежда като препоръка или потвърждение на качеството, нивото на обслужване, квалификацията или рейтинга, които всяко място за настаняване е обявило. Собственикът на платформата се задължава спрямо всеки един потребител за следното:

 1. Да предоставя възможност на потребителите да ползват платформа за резервация на място за настаняване.
 2. Да осъществява комуникация в процеса по резервация и да съдейства на страните във връзка със сключването на договора за наем.
 3. Да обезпечи сигурността на личните данни, предоставяни в процеса по резервация и да гарантира защитата на електронните транзакции с банкови карти.

Потребителите в сайта имат следните задължения:

 1. При ползване на предоставения му достъп до електронната платформа да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Условия за ползване
 2. Да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост; да уведомява незабавно „karavanite.com“ за всеки случай на извършено или открито нарушение.
 3. Да не се представя за друго лице или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора, да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Условия за ползване.
 4. Да не осъществява достъп извън предоставения, да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на предоставения достъп, както и да не го използва по начин, предизвикващ отказ от използването му.
 5. Да извлича чрез технически средства или по технически начин, възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на "CAMPLIFE.BG", както да създава собствена база данни в електронен или друг вид от принадлежащите информационни ресурси към базите данни, разположени на уебсайта на "CAMPLIFE.BG".
 6. При направена заявка за резервация, да се съгласят с Общите условия на съответното място за настаняване.

Защита на лични данни

"CAMPLIFE.BG" полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за потребителя, станала му известна по повод закупуване на услуги чрез сайта, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица. Във формата, попълвана от потребителя при извършване на резервация потребителят обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С поставяне на отметка на опцията „Доброволно давам съгласието си за обработване на личните ми данни за целите на договора“, потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в Общите условия ред и цели. Ако желае, потребителят има правото след сключване на договора, да ограничи или забрани достъпа до личните си данни. "CAMPLIFE.BG" събира и използва информацията за потребителите, единствено за целите, предвидени в настоящите Общи условия. Действията на потребителя в www.karavanite.com и информацията за резервираните места за настаняване (брой, цена, конкретика) могат да бъдат използвани от "CAMPLIFE.BG" за целите на директния маркетинг. "CAMPLIFE.BG" се задължава да не разкрива никаква лична информация за потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

 1. е получило изричното съгласие на потребителя в процеса по резервация на място за настаняване.
 2. информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;
 3. други посочени в закона случаи.

 Резервиране и опции за плащане

При резервация потребителят следва да попълни всички задължителни полета и да изпрати своята заявка чрез бутона „Направи резервация“. Плащането на цената за съответната резервация може да бъде извършено по следния начин:

1. Банков превод – IBAN: При всеки избор на опцията “Банков превод“, (вкл. при необходимост от доплащане при промяна на резервацията) потребителят следва да заплати сумата в срок до 48 часа от момента на извършване на резервацията. В противен случай резервацията се анулира. Резервацията може да не бъде анулирана единствено при извънредно обстоятелство и при условие че собственикът на платформата е уведомен своевременно. • Потвърждаване на резервацията В срок до 24 часа от извършването на резервацията, служител на karavanite.com се свързва с Вас и ви уведомява дали избраното място за настаняване е свободно за заявените дати. При липса на възможност за настаняване, ще Ви бъде предложена друга възможност за същите дати. При невъзможност за намиране на свободно място за настаняване, Ви уведомяваме за това по телефон и/или имейл и връщаме всички получени плащания в пълен размер. При условие, че бъде открита свободно място за настаняване за заявените дати, Ви уведомяваме по телефон, като предоставяме и информация относно условията за настаняване. При необходимост от доплащане или връщане на част от заплатената сума, условията се уговорят индивидуално между собственика на платформата и потребителя. Резервацията е успешна, единствено при потвърждение за настаняване и получено заплащане в пълен размер, съобразно ценовите условия за съответното място за настаняване. Това се удостоверява единствено чрез предоставената електронна поща, освен ако потребителят не е заявил друго. • Промяна и отказ от резервация Всяка резервация, която е направена но не е заплатена, може да бъде отменена чрез телефонно обаждане на тел: +359 895 773 430 При желание за отмяна на заплатена и потвърдена резервация, се прилагат следните условия: 1. Отмяна до 10 календарни дни преди резервацията – Връщане на 100 % от заплатената сума; 2. Отмяна от 7 до 9 календарни дни (вкл.) преди резервацията – Връщане на 75 % от заплатената сума; 3. Отмяна от 5 до 6 календарни дни (вкл.) – Връщане на 50 % от заплатената сума; 4. Отмяна при оставащи по малко от 5 календарни дни – Не се връща никаква част от заплатената сума. При отказ от резервация на място, преди или след настаняване, не се връща никаква част от заплатената сума. При необходимост от връщане на сумата, плащането от страна на собственика на платформата се извършва по избрана от потребителя банкова сметка в срок от 3 работни дни, считано от датата на отмяната.

Допълнителни условия

За връзка със собственика на платформата Цветелин Тошев използвайте посочените контакти и формата на сайта „karavanite.com” Телефон за технически въпроси, плащания, партньорства: +359 876 877 840. Предлагани услуги: предлаганите в платформата  услуги се продават на редовни цени, като на всяка оферта е обявено подробно описание и цена.

Ценова политика: Всички обявени цени в www.camplife.bg са в български левове и/или евро. За да помогнем да работи безпроблемно с оптимизирани разходи за услуги, CAMPLIFE си партнира със Stripe за защитени плащания и финансови услуги. начисляваме<strong>&nbsp;4,5%,</strong> когато резервацията бъде потвърдена. Потребителят заявява, че е запознат с общите условия за извършване на плащания в интeрнет чрез платформата за интернет плащания Stripe (Страйп), достъпни на адрес: https://stripe.com/payment-terms/legal, които приема безусловно. Всички други условия и особености са посочени в условията към конкретната оферта, предмет на покупко-продажбата. При сключването на договора, потребителите се съгласят, че са запознати и ще спазват общите правила за безопасност и правилно използване на местата за настаняване, както и указанията на рекламодателите в това отношение. Собственикът на платформата си запазва правото да променя или допълва настоящите Общи условия едностранно, без да уведомява изрично за това потребителя. . Ако продължи да ползва сайта, потребителят изрично се съгласява с направените промени . Страните декларират, че в случай, че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да повлече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

РЕЗЕРВИРАНЕ И АНУЛИРАНЕ

РЕЗЕРВАЦИЯ се счита за направена и валидна само след предварително заплащане на 50% от сумата ! РЕЗЕРВАЦИЯ се анулира и депозит се връща единствено след предизвестие от 30 дни преди запазената дата ! За повече информация на тел. 0876369378 Освобождаването на караваната става задължително до 12:00 часа а настаняването е след 15:00 часа Настаняването в караваните става от 14:00 до 17:00 , а освобождаването им до 12:00 За настаняване в по късни часове на деня след 20:30 часа се доплаща 15лв.

Съобщения {{unread_count}}
Чат с: {{currentConversation.display_name}}
{{chat.display_name ? chat.display_name[0] : ''}}

{{chat.display_name}}

Вие: {{chat.last_message.content}}

{{chat.unread_count }}